Photo: Rev. F. G. MacKenzie

Rev. Fred G. MacKenzie, served: 1959 – 1967